DENEYSEL DİYABETTE İNSÜLİNİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

G Cüce, H N Seflek, S Cetinkaya, T M Aktan, S Duman, M T Yılmaz, M Buyukmumcu
3.995 949

Öz


Deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, insülin tedavisinin böbrekte oluşması muhtemel hasar üzerine etkisinin araştırıldı. Ça-lışmada 21 adet erkek Sprague- Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar; Kontrol (n=7), Diyabet (n=7) ve Diyabet+ İnsülin (n=7) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Histopatolojik bulguların değerlendirilmesinde tüm grupların arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. Diyabet grubunda ise mezangial matriks artışı ile birlikte Bowman aralığında azalma, parçalanmış tubul epiteli, tübül epiteli fırçamsı kenarında bozulma ve dökülmeler ile Armani Ebstein lezyonları gözlendi. Diyabet+ İnsülin grubunda ise parçalanmış tübül epiteli, tübül lümenine dökülmüş epitelyum hücreleri ve Armani Ebstein lezyonları gözlendi. Bu grupta mezangial matriks artışı ve Bowman aralığında azalmanın Grup 2'ye göre daha hafif olduğu tespit edildi. 0.5 IU/kg insülin dozu-nun diyabette oluşan nefropatiye etkisinin olduğunu fakat dozun düşük kaldığını ve bu tür çalışmaların farklı insülin dozları kul-lanılarak yapılmasının uygun olabileceğini önermekteyiz.

Anahtar kelimeler


Diabetes mellitus, insülin, böbrek

Tam metin:

PDF

Referanslar


Şiilan KAL, Gürel MS, Kiremitçi Ü, Erdemir A. Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları. İstanbul Tıp Dergisi. 2008;1:77-81.

Ökmen E. İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2008;16,(3):198-204.

Altan N, Dinçel AS, Koca C. Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres. Turk J Biochem. 2006; 31 (2); 51–6.

Eker H, Hekimsoy Z, Sözmen B, Arslan L. Comparison of insulin lıspro and regular human insulin in treatment of patients with diabetes mellitus. T Klin J Med Sci. 2003, 23:471-75.

Haas LB. Pathophsiology of diabetes mellitus. Nurse Pract Forum. 1998;9(2):42-45.

Öztürk F, Iraz M, Eşrefoğlu M, Kuruş M, Gül M, Otlu A. Deneysel Diyabetin Sıçan Böbreklerinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 12(1) 1-4 (2005).

Dönder E, Ünal M, Dabak DÖ, Kuloğlu T, Özkan Y. Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Tıp Dergisi. 2012; 17(4): 189-95.

Vardı N, Iraz M, Gül M, Öztürk F, Uçar M, Otlu A. İmprovıng effects of aminoguanidine on the histologic alterations in rat kidneys in diabetes.Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2006; 26:599-606.

Vardı N, Iraz M, Öztürk F, Uçar M, Gül M, Eşrefoğlu M, Otlu A. Deneysel Diyabetin Sıçan Böbreklerinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler Üzerine Melatoninin İyileştirici Etkileri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2005;12(3):145-52.

Kuloğlu T, Dabak DÖ. Deneysel Diyabetin Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2009;29(6):1441-9.

Turgut F, Çarlıoğlu A, Alkan R, Akdeniz D, Haltaş H, Balçık ÖŞ et al. The Protective Effect of Erdostein on Renal injury in

Diabetic Rats. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal. 2010;19(3):157-16.

Doğan MM, Dönder E, Kuloğlu T, Dabak DÖ. Deneysel diyabetin sıçan böbrek dokusunda meydana getirdiği değişiklikler üzerine enalapril ve losartan’ın etkilerinin incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2011; 16(2): 46-50.

Delibaş N, Kılınç İ. The Effect of Insulin and Gliclazide Treatment on Hippocampal Oxidant-Antioxidant System in Streptosotosine Diabetic Rats. T.rk Klinik Biyokimya Derg. 2003;1:33-39.

Adewole SO, Ojewole JA. Insulin-induced immunohistochemical and morphological changes in pancreatic beta- cells of streptozotocin-treated diabetic rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2007;29(7):447-55).

Cuce G, Kalkan SS, Esen HH. Evaluation of TGF beta1 expression and comparison the thickness of different aorta layers in experimental diabetes. Bratisl Lek Listy. 2011; 112 (6): 318-22.

Noyan T, Balahoroğlu R, Kömüroğlu U. The Effects of Vitamin A, E, and C Combined Insulin Treatments on the Antioxidant Enzymes in the Diabetic Rats. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2004; 2(3): 113-119.